sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

BEL-Informas

BRAZILA ESPERANTO-LIGO

 

n-ro 29/2013

    
 la 20an de decembro 2013  20 de dezembro de 2013 
     

 

      
 

BEL-prezidanto partoprenis ceremonion en la Ambasadejo de Pollando omaĝe al la Bieno-Lernejo Bona Espero

 

Presidente da BEL participou de cerimônia na Embaixada da Polônia em homenagem à Fazenda-Escola Bona Espero

 
La omaĝita paro Grattapaglia (Giuseppe, centre) kaj aŭtoritatuloj.
 La 14-an de decembro tagmeze okazis bela ceremonio en la Ambasadejo de Pollando, en Braziljo, kiam la ambasadoro Andrzej Braiter transdonis la Medalon de Toleremo de la Fondumo Zamenhof el Bjalistoko al Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia pro ilia 40-jara volontula agado favore al infanoj kaj adoleskantoj en la internlando de Gojaso.  No dia 14 de dezembro, ao meio-dia, ocorreu bela cerimônia na Embaixada da Polônia, em Brasília, na qual o embaixador Andrzej Braiter entregou a Medalha da Tolerância da Fundação Zamenhof, de Bialystok, a Giuseppe e Ursula Grattapaglia pelos 40 anos dedicados 
voluntariamente em favor de crianças e adolescentes no interior de Goiás.
 
La prezidanto de BEL, Evandro Avellar, laŭtlegas mesaĝon de Dr-o Zaleski-Zamenhof.
 La BEL-prezidanto, Evandro Avellar, speciale invitita, legis portugallingve tradukitan kortuŝan mesaĝon de Dr-o L. Zaleski-Zamenhof, nepo de L. L. Zamenhof, la iniciatoro de Esperanto, kies tago estas celebrata la 15-an de decembro.  O presidente da BEL, Evandro Avellar, convidado especial, leu a tradução em português de uma carinhosa mensagem do Dr. L. 
Zaleski-Zamenhof, neto de L. L. Zamenhof, o iniciador do Esperanto, cujo dia é celebrado em 15 de dezembro.
 
      
  La ĝenerala direktoro de Bona Espero, la eks-senatano Dr-o Ulisses Riedel de Resende, prelegis pri Esperanto antaŭ cent ĉeestantaj gastoj, informante, ke li estis ĵus alveninta de la ambasadejo de la Ĉina Popola Respubliko, kie estis okazanta intensiva 
Esperanto-kurso, fare de la instruisto Josias Barboza al 20 funkciuloj, inkluzive de la Ambasadoro mem, kiel informite sube.
  O diretor geral da Fazenda-Escola Bona Espero, o ex-senador Dr. Ulisses Riedel de Resende, falou sobre o Esperanto para os 100 
convidados presentes, informando sobre sua recente visita à embaixada da República Popular da China, onde estava acontecendo um curso 
intensivo de Esperanto, promovido pelo professor Josias Barboza para 20 funcionários, incluindo o próprio Embaixador, como informado adiante. 
 
 
 BEL/Bona Espero  BEL/Bona Espero 
      
      
 

Sukcesa okazigo de intensiva curso de Esperanto ĉe la Ambasadejo de la Ĉina Popola Respubliko

 

Realizado com sucesso curso intensivo de Esperanto na Embaixada da República Popular da China

 
La ambasadejo
  Kadre de la kunlabora interkonsento inter Unio Planeda kaj la Ambasadejo de la Ĉina Popola Respubliko, okazis en la 14-a de decembro sephora intensiva kurso de Esperanto ĉe la sidejo de la ambasadejo en Braziljo.  No contexto do acordo de cooperação da União Planetária com a Embaixada da República Popular da China, foi realizada em 14 de dezembro uma jornada de sete horas do curso intensivo de Esperanto, na sede da embaixada em Brasília.  
      
 La planita celo estis plene superita, kaj gapigis la kursgvidinton, Josias Barboza, la rapideco de la 22 kursintoj, funkciuloj de la ambasadejo, je la akirado de la kursenhavo, lideritaj de la Ambasadoro mem, Sr-o Li Jinzhang. Oni esperas, ke sekvos de tiu entuziasma etoso la elfaldiĝo kaj pliprofundiĝo de la lernado de Esperanto fare de la diplomatoj kaj funkciiuloj de la ĉina ambasadejo.  O resultado foi além das expectativas e surpreendeu o instrutor, Josias Barboza, pela rapidez com que os 22 cursandos, funcionários da embaixada, apossavam-se do conteúdo do curso, liderados pelo próprio Embaixador, o Sr. Li Jinzhang. A consequência deste entusiamo, espera-se, será o desdobramento e aprofundamento do aprendizado do Esperanto pelos diplomatas e funcionários da embaixada chinesa.  
  BEL/UP BEL/UP  
      
      
 

BEL/BEJK 2014 - Florianopolo: ĝis la Zamenhof-tago kongreso sukcesis allogi 200 partoprenontojn

 

BEL/BEJK 2014 - Florianópolis: até o Dia de Zamenhof, congresso conseguiu atrair 200 inscritos

 
Florianópolis espera por você!
 
 Jenas ĝisdatigita la listo de aliĝintoj al la 49-a BKE kaj la 34-a BEJK.  Segue atualizada a lista de inscritos no 49º BKE e no 34º BEJK.  

esperanto.org.br/bel/brasil-mainmenu-89/49bke.html

 

 Almenaŭ 200 homoj jam enskribiĝis. RJ (43), DF (39) kaj SP (38) estas la subŝtatoj kun pli da partoprenontoj! MG sekvas kvarapostene (17). Ĉiuj subŝtatoj de la suda regiono havos reprezentantojn, 11 el ili de SC. Ni gratulas la foran AM, jam reprezentata de 6 samideanoj.  Pelo menos 200 pessoas já se inscreveram. RJ (43), DF (39) e SP (38) são os estados com mais participantes! MG segue em quarto lugar (17). Todos os estados do sul terão representantes, sendo 11 de SC. Damos os parabéns ao distante AM, já representado por 6
samideanos.
 
      
 Mankas al ni amikoj de RN kaj PE, subŝtatoj kun forta esperanta movado. Ni atendas vin ĉiujn! Por aliĝi al BEJK/BKE musklaku ĉi tie.  Estamos sentindo falta de amigos do RN e de PE, estados com um forte movimento esperantista. Esperamos todos vocês! Para inscrever-se no BEJK/BKE, clique aqui.  
  BEL/BEJO BEL/BEJO  
      
      
 

EASP reaktivigas sian eldonagadon

 EASP reativa sua editora  

   

 La Esperanto-Asocio de la Ŝtato San-Paŭlo (EASP) reaktivigis sian eldonan agadon pere de la lastatempa aperigo de du belaj libretoj: 
"En la muelejo" kaj "José Matias", ambaŭ de la portugala klasikulo Eça de Queiroz, tradukitaj de la kompetenta José Dias Pinto. Vi 
jam povas ilin aĉeti ankaŭ ĉe nia BEL@Butiko. Alklaku ĉi tie.
 A Associação de Esperanto do Estado de São Paulo (EASP) retomou sua atividade editorial pela recente publicação de dois belos livrinhos: "En la muelejo" e "José Matias", ambos do clássico português Eça de Queiroz, com a competente tradução de José Dias Pinto. Já podem ser adquiridos na BEL@Butiko. Clique aqui.  
  BEL@Butiko BEL@Butiko  
      
      
 

Belorizonto: sukcese okazis la Minasa E-Renkontiĝo

 

Belo Horizonte: Encontro Mineiro aconteceu com sucesso

 

  Minasa renkontiĝo okazis sukcese, plena je aktiveco, kun prelegoj, librolanĉo kaj artprezentoj.Detaloj, fotoj kaj videoj alireblas ĉi tie.  Encontro Mineiro ocorreu com sucesso, pleno de atividades, com palestras, lançamento de livro e apresentações artísticas. Detalhes, fotos e vídeos aqui.  
  ARBO ARBO  
      
      
  Nia teamo deziras al ĉiuj Feliĉan Kristnaskon! Nossa equipe deseja a todos Feliz Natal!  

 
       
      
 

Helpu Brazilan Esperanto-Ligon disvastigi Esperanton!

 

Ajude a Liga Brasileira de Esperanto a divulgar o Esperanto!

 

www.esperanto.com.br/digital

 

      
   
 Ajude a BEL a desempenhar melhor seu trabalho, clicando no botão [RESPONDER] abaixo:  
 

      
      
      
 Disvatigu Esperanton  Divulgue o Esperanto 
      
 Bonvolu plusendi nian bultenon Bel Informas al viaj kontaktoj per retmesaĝo, eĉ al tiuj, kiuj ne parolas Esperanton.  Por favor, repasse o BEL informaspara seus contatos, até para aqueles que não falam Esperanto.  
      

 

  Akiru kaj disdonu niajn presaĵojn Adquira e distribua nossos impressos  

 

Quem fala esperanto vive o mundo - Folheto ricamente ilustrado e colorido, tamanho ofício dobrado em 3.  Poderoso e útil instrumento de divulgação que contém informações sucintas, muito bem elaboradas, sobre a Língua Internacional. 

Pacote contendo 100 folhetos, por apenas R$ 18,00!

clique na figura para detalhes

 


Descubra o Esperanto - Brochura ricamente ilustrada com informações sobre a língua e o movimento esperantista, ótima para divulgação, por apenas R$ 2,50!

clique na figura para detalhes

 

      
      
 

Atenton! BEL Informas volas scii: kiuj estas niaj venontaj eventoj?

 

Atenção! O BEL Informas quer saber: quais são nossos próximos eventos?

 
      
  Sennombro da eventoj okazas en Brazilo dum la tuta jaro. Parto de la misio de Brazila Esperanto-Ligo estas ilin disvastigi al ĉiuj, kajBEL Informas estas komunikservo je la dispono de nia tuta komunumo.  São inúmeros os eventos de Esperanto no Brasil durante todo o ano. Uma das missões da Liga Brasileira de Esperanto é divulgá-los a todos, e o BEL Informas é um serviço de comunicação que está à disposição de toda a comunidade esperantista.  

Santos - 2013-12-16

 Sendu al ni novaĵojn pri eventoj en via regiono - miloj da homoj scios pri ili kaj igos ilin sukcesaj pere de nia BEL Informas. Ni atendas!
 
 Envie-nos novidades de eventos em sua região - milhares de pessoas poderão inteirar-se deles e garantir seu sucesso por meio de nosso BEL Informas. Estamos aguardando!  

bel.informas@gmail.com

 Teamo de BEL Informas  Equipe BEL Informas  
      
      
 Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +  Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 Facebook  Google Plus  
      
 

BEL invitas: vizitu kaj ŝatu nian paĝon ĉe facebook!

 

BEL convida: visite e curta nossa página no face!

 
     

www.facebook.com/brazilaesperantoligo

      

 

Você já se refiliou à BEL ?

 

FOTO Libroservo

 Novaj en via BEL@Butiko:  Novos em sua BEL@Butiko: 
www.belabutiko.esperanto.org.br  

belabutiko@esperanto.org.br 

 

Mara stelo - Mais de 20 contos emocionantes, recém publicados em Esperanto.
Por apenas R$ 26,00!

 

Nesto de viperoj - Emocionante obra de mistério em torno do assassinato do escritor Theo Velmer.
Por apenas R$ 14,00!

 
      
 

Ardes - Interessante ficção científica com fundo de crítica social sobre uma viagem ao país dos flâmulas.                         Por apenas R$ 17,28!

 

O Esperanto é muito mais! - Conheça o Esperanto e papel de uma língua neutra planejada para o bilinguismo efetivo na comunicação internacional. Apenas R$ 25,00!

 
      
      
 Rabato "Fonto": progresivaj rabatoj NUR ĜIS DECEMBRO  Promoção "Fonto": descontos progressivos APENAS ATÉ DEZEMBRO  
 NE MISTRAFU! La superrabato por la libroj de Eldonejo Fonto daŭrosnur ĝis la 31-a de decembro. Temas pri preskaŭ 70 libroj, kaj ju pli vi aĉetas, des pli vi ŝparas. Por la unua libro en via aĉetokesto, vi gajnas 20% da rabato; 30% por la dua libro; kaj 40% por la tria.  APROVEITE! A super promoção para os livros da Editora Fonto valerá apenas até 31 de dezembro. São quase 70 livros, e quanto mais você compra mais baratos ficam. Para o primeiro livro em seu carrinho de compras é aplicado um desconto de 20%; 30% adicionando um segundo livro; e 40% adicionando-se um terceiro.  
      
 La rabatoj estas aŭtomate aplikataj sur via aĉetokesto.

Kion vi atendas? Esploru nun niajn diversajn titolojn. La rabatoj havas limdaton.
 Os descontos são automaticamente aplicados ao seu carrinho de compras.

O que você está esperando? Explore agora nossos diversos títulos.
 

belabutiko.esperanto.org.br/index.php/editora-fonto.html

www.belabutiko.esperanto.org.br

 

 

 

Francisco Mattos

belabutiko@esperanto.org.br

 

Francisco Mattos

belabutiko@esperanto.org.br

 

Ni laboru kune!

    
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Antonio Felix, Bert Schumann, Carlos Pereira, Diego Ribeiro, Emmanoel Lima, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Flávio Gomes, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
   
 

FOTO Email

 
   
  

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 --


Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj


ESPERANTO@BRAZILO

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

*

Twitter: @MiaAmiko

Nenhum comentário:

Postar um comentário